Historia Rosji rok po roku…

Historia Rosji rok po roku

Etymologia słowa „Ruś” zawsze wzbudzała kontrowersje. Współcześni językoznawcy wywodzą najczęściej nazwę „Ruś” od nazwy Waregów „Rus-” / „Ros-” (wzmiankowanej od 839 roku) i łączą ją z ugrofińskim „ruotsi”, które oznacza „mieszkańców wybrzeża”. Finowie do dzisiaj nazywają tak Szwedów, od których słowo to mogli przejąć, gdyż roslag oznacza w staronordyjskim „wybrzeże”. Najprawdopodobniej właśnie od Waregów nazwę Ruś przejęli Słowianie Wschodni.

Nazwa „Ruś” mogła być przynajmniej do połowy X wieku pojęciem nie etnicznym, lecz oznaczającą organizację społeczną o charakterze militarno-kupieckim, której centrum stanowił Kijów. W kronice Powieść minionych lat z 1113 roku autor wspomina się, że „Ruś” jako plemię przybyła z Rurykiem do Nowogrodu ze Skandynawii.

Termin Ruś kojarzony jest od XIX wieku z terminem Rosja. Nazwa Rosja pochodzi od greckiej nazwy Rusi Ῥωσσία (Rhōssía), użytej po raz pierwszy przez Konstantyna VII Porfirogenetę w dziele „O ceremoniach” z X wieku.

#rosja #historia #ciekawostkihistoryczne #mapporn #mapy